Eesti Raudtee:

  • arendab ja hoiab korras 1214km raudteed, 61 jaama ja 129 reisijate ooteplatvormi
  • vastutab raudtee efektiivse liiklusjuhtimise ja ohutuse eest
  • tegutseb regiooni raudteealase kompetentsikeskusena

Eesti Raudtee ajalugu ulatub aastasse 1870. Alates 2009. aastast oleme riigi omandis tegutsev äriühing, mis vastutab raudtee administreerimisega seotud ülesannete eest. Eesti Raudtee tagab raudteetaristu sujuva opereerimise, majandamise ja hoolduse ning efektiivse liikluskorralduse. Lisaks vastutab ettevõte raudteetaristu toimimise ja arenduse eest ning on partneriks naaberriikide raudteedele piiriüleste küsimuste lahendamisel ja standardite kokkuleppimisel.

Raudteetaristu omanikuna on Eesti Raudteel keskne roll kogu transiidisektori funktsioneerimisel ning vastutus tagada õiglane konkurentsiolukord nii kauba- kui ka reisijateveol. Riigile kuuluva ettevõttena lähtub Eesti Raudtee oma tegevuses riiklikust transpordi arengukavast.

Kõrgetasemelist raudteeveoteenust on võimalik pakkuda ainult turvalises liikluskeskkonnas. Pidev panustamine infrastruktuuri arengusse ja korrashoidu tagab tingimused kvaliteetseks ja ohutuks rongiliikluseks nii kauba- kui reisijateveol. Ohutu ja tõrgeteta raudteeliikluse tagamiseks toimub raudteel töö 24/7. Eesti Raudteel on tugev päästevõimekus ning -tehnika ning pidev valmisolek kriisisituatsioonideks.

Ettevõttel on kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 sertifikaadid ning oleme Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi ja Ausa Ettevõtluse Võrgustiku liikmed.

2020. aasta 1. mai seisuga töötab Eesti Raudteel 687 oma ala spetsialisti.

Eesti Raudtee visioon on saada regiooni kõige kaasaegsemaks raudteetaristu ettevõtteks.
Seda eesmärki toetavad ka ettevõtte väärtused:
koostöö, ausus, uuendusmeelsus ja professionaalsus.

 

Ettevõtte põhikiri

AS Eesti Raudtee andmekaitsetingimused