Ohutus on Eesti Raudtee prioriteet, mille arvelt kompromisse ei tehta. Kasvavad kiirused raudteel ja tihenenud reisirongiliiklus tingivad järjest suuremaid ohutusalaseid investeeringuid raudteetaristusse ning tegevusi ohutuse tagamiseks. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjana tagab Eesti Raudtee ohutuse enda jõupingutuste abil ja tänu koostööle teiste raudtee-ettevõtjate ja partneritega.

Eesti Raudteel on tugev päästevõimekus ja -tehnika ning pidev valmisolek kriisisituatsioonideks. Kriisisituatsioonide ennetamiseks ja reageerimiskiiruse tõstmiseks õnnetuse korral toimuvad pidevad õppused koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, kohalike omavalitsuste, kiirabi jt seotud asutustega. Elutähtsa teenuse tagamiseks läbi ohutu ja tõrgeteta raudteeliikluse toimub raudteel töö 24/7. Raudteeseaduse kohaselt on Eesti Raudtee avaliku raudtee majandajana hädaolukorra seaduse tähenduses elutähtsa teenuse osutaja. Elutähtsaks teenuseks loetakse teenust, mis on hädavajalik eluliselt tähtsate ühiskondlike toimingute, tervishoiu, turvalisuse, julgeoleku ning inimeste majandusliku ja sotsiaalse heaolu korraldamiseks.

Vajadusel on Eesti Raudtee oma eritehnikaga valmis abiks olema ka raudteed mitte puudutavate õnnetuste korral. Samuti on Eesti Raudtee varustanud kohalikud päästekeskused mobiilsete vahuaine konteineritega.

 

Operation Lifesaver Estonia (OLE)

AS Eesti Raudtee on OLE asutaja- ja tegevliige.

OLE missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ja selle tagajärjel hukkunute ning vigastatute arvu.

OLE tegevuse aluseks on vabatahtlikud OLE esitlejad, kes viivad läbi raudteeohutuse alaseid koolitusi üle Eesti nii koolides kui ka töökollektiivides.

Hea ülevaate OLE tegemistest ja ka Eestis toimunud raudteeinsidentidest saab OLE koduleheküljelt.

Mine lehele