Eesti Raudtee investeerib pidevalt nii omavahenditest kui ka koos Euroopa Liidu struktuurivahenditega raudtee ja selle ümbruse korrashoidu ja arendusse. Panustatud on raudtee uuendamisse, reisiplatvormide renoveerimisse, tee parandamisse rongide kiiruse tõstmiseks ning kvaliteedi kasvu reisijate veol, sh jalakäijate tunnelite ja sildade ehitusse ning korrashoidu.

Eesmärk on viia kogu raudtee infrastruktuur vastavusse sõidukiirustega 120 km/t reisirongidele ja 80 km/t kaubarongidele ning tagada ohutum ja väiksema vibratsiooni- ja müratasemega rongiliiklus.

Raudteetransport on transpordiliikidest üks keskkonnasäästlikumaid, sest selle ressursi-, energia- ja ruumikulu ühiku (tonnkilomeetri, reisijakilomeetri) kohta on mitu korda väiksem kui maantee- ja õhutranspordil.

Ühe rongiga sõitva inimese kohta eritub kahe kolmandiku võrra vähem süsinikdioksiidi kui ühe, üksi autos sõitva inimese kohta. Rongide energiakulu on 8 korda lennuki omast väiksem. Kui lennutransporti võrrelda rongitranspordiga inimkilomeetri kohta, siis lennuk on rongist 10 korda energiakulukam.

  • Vaba läbilaskevõime nii raudteel kui sadamates
  • Vaba konkurents
  • Väga heas korras taristu, mis võimaldab põhitrassidel liikumiskiiruse 120 km/t reisirongidele ja 80 km/t kaubarongidele
  • Süvasadamad, mis võimaldavad käidelda kuni 300 000-tonnise DW laevu
  • 1500-meetrised jaamateed piiri- ja vahejaamades, mis võimaldab käidelda pikki ronge
  • Kvaliteetne ja usaldusväärne liikluskorraldus – tagab kiire vaguniringluse
  • Eesti Raudtee võtab Koidula ja Valga piirijaamas vastu ronge kaaluga kuni 5200 tonni või 57 standardühikut ning Narva piirijaamas 5600 tonni või 57 standardühikut. Erikokkuleppel Oktoobriraudteega on Narva piirjaamas võimalik vastu võtta ronge, mis kaaluvad kuni 7000 tonni või 71 standardühikut.
  • Geograafiline asukoht, mis võimaldab kiire juurdepääsu olulistele tõmbekeskustele

Eesti Raudtee taristu kuulub 1520 rööpmelaiusega raudteevõrgustikku ning hõlmab 1229 km raudteid.

Eesti Raudteel on kolm piirijaama - Narva, Koidula ja Valga.

Rööbaste laius: 1520/1524 mm
Raudteede üldine pikkus: 1219 km
Sealhulgas kaheteelisi: 94 km
Pöörmeid tk: 1190
Elektrifitseeritud raudteede pikkus: 132 km
Reisiplatvormide arv: 129 kasutatavaid
Jaamade arv: 61
Läbilaskevõime: 56 rongipaari ööpäevas

Eesti Raudtee taristul on 61 jaama, neist kolm on piirijaamad: kaks Venemaaga (Narva-Ivangorod ja Koidula-Petseri) ja üks Lätiga (Valga-Valka).

Piirijaamade läbilaskevõime kokku on 56 rongipaari ööpäevas, 38 rongipaari Venemaa ja 18 Läti suunal. Nii piirijaamades kui ka vahejaamades on 1500-meetrised jaamateed, mis loob sobivad tingimused ka pikkade kaubarongide teenindamiseks.

Eesti Raudtee taristu 2018

Eesti Raudteede kaart 1939

Rööpapaari: 12
Hektarit: 28
Kilomeetrit rööbasteid: 25,1
Läbilaske võime: kuni 23 rongipaari ööpäevas
Rööpapaari: 10
Hektarit: 92
Kilomeetrit rööbasteid: 22,7
Läbilaske võime: kuni 15 rongipaari ööpäevas

Jaamakompleksis ka tolli- ja veterinaarkontrolli hoone ning vedurite ja vagunite tehnohooldepunkt.
Sõlmpunkt Eesti, Venemaa ja Läti vahel.

Rööpapaari: 10
Hektarit: 22,7
Kilomeetrit rööbasteid: 21,9
Läbilaske võime: kuni 18 rongipaari ööpäevas

Eesti raudteeühenduste kaudu on võimalik kaup toimetada seitsmesse sadamasse, millest suurim on Tallinna Sadamale kuuluv Muuga Sadam. Eesti sadamad on praktiliselt jäävabad ning enamusel neist on ruumi uuteks arendusteks. Kõige idapoolsem – Sillamäe Sadam asub Eesti ja Venemaa riigipiirist vaid 25 km kaugusel.

AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis etendab olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. Võttes arvesse mõlemat, nii reisijate arvu kui kaubavooge, on riigiettevõttena tegutsev Tallinna Sadam ühtlasi ka suurim sadamate kompleks Läänemere ääres. Tallinna Sadam koosneb viiest sadamast: Vanasadam, Muuga sadam, Paldiski Lõunasadam, Paljassaare sadam, Saaremaa sadam, Sillamäe Sadam.

AS Sillamäe Sadam on Eesti suuruselt teine merekaubasadam, mis etendab üha kasvavat rolli Eesti ja eriti Kirde-Eesti transpordisüsteemis ning majanduses tervikuna. Eraomandis Sillamäe Sadam asub kõigest 25 km kaugusel Euroopa Liidu - Venemaa piirist ning võimaldab seega Euroopa Liidu ning Venemaa ja SRÜ riikide vahel väga tõhusat transiiti. Multifunktsionaalse sadamana omab Sillamäe Sadam infra- ja superstruktuure, mis võimaldavad kõikide kaubagruppide käsitlemist alates nafta- ja puistekaupadest kuni konteinerkaupadeni. Süvis kaide ääres on kuni 16 m, mis võimaldab teenindada kõiki laevu, mis sisenevad Läänemerre läbi Taani väinade.Sisene riigihangete registrisse

 

AS Eesti Raudtee müüb kirjalikul enampakkumisel Tallinnas Suurtüki 12 asuva hoonestatud kinnistu alghinnaga 1,63 miljonit eurot, mis ei sisalda käibemaksu. Vastavalt seadusandlusele ostuhinnale käibemaks ei lisandu. Suurtüki 12 kinnistu asub Tallinna vanalinna vahetus läheduses ning teenib pikaajalise lepingu alusel kuni 2021. aasta juulikuu lõpuni ka üüritulu. Kinnistul asuvad kahekorruseline remonditöökoda ja pumbajaam. Ostjal on võimalus olemasolevad hooned renoveerida ning seeläbi üüritulu kasvatada. Pakkumise tegemisel tuleb lähtuda enampakkumise korrast ning huvilistel on võimalik esitada oma pakkumine kuni 15. märtsini.

Kirjalikud pakkumised palume esitada AS-ile Eesti Raudtee aadressil Telliskivi 60/2, Tallinn, esimese korruse sekretärile.

Pakkumise esitamise tähtaeg: 15.03.2019 kell 11.00

Pakkumise lisad:

Enampakkumise kord

Kinnisturaamatu registriosa nr 2025001

Katastriüksuse plaan

Piirprotokoll

Asendiplaan

Eksplikatsioon

Hoone 2 joonised ja lõige

Hoone 8 joonised ja lõige

 


 

Eesti Raudtee hankekord

2019. aasta hankeplaan

Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kord

 


 

Sisene Kliendiportaali


Taristu juurdepääsu tingimused määravad raudteevõrgustiku teadaanded, liiklusgraafikud, jaotatud ja jaotamata läbilaskevõime, mille kohta info on all olevates kaustades jagatud perioodide kaupa.